احکام طهارت

چگونگی نجس شدن اشیاء

مساله 1 ـ ‏اگر چیز پاک به چیز نجس برسد، و هر دو یا یکی از آنها به طوری‏‎ ‎‏تر باشد که تری یکی به دیگری برسد، آن چیز پاک، نجس می شود.‏

مساله 2 ـ ‏اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان شک کند که هر دو یا‏‎ ‎‏یکی از آنها تر بوده به نحوی که تری به دیگری برسد، آن چیز پاک نجس‏‎ ‎‏نمی شود، و بنابراین اگر مگس بر چیز نجس بنشیند و از آنجا بلند شود بر لباس‏‎ ‎‏پاک و امثال آن بنشیند اگر احتمال بدهد که پای مگس تر نبوده به نحوی که‏‎ ‎‏سرایت به آن چیز پاک کرده باشد، پاک است.‏

مساله 3 ـ ‏نجاست هر چیز از سه راه ثابت می شود: 1ـ اگر خود انسان یقین‏‎ ‎‏کند چیزی نجس است، بنابراین اگر گمان کند چیزی نجس است، لازم نیست از‏‎ ‎‏آن اجتناب نماید. 2ـ کسی که چیزی در اختیار اوست که آن را ذوالید گویند،‏‎ ‎‏چنانچه خبر به نجاست آن چیز بدهد، محکوم به نجاست است. 3ـ اگر دو مرد‏‎ ‎‏عادل بگویند چیزی نجس است باید از آن اجتناب نمود، ولی اگر یک مرد عادل بگوید چیزی نجس است، احتیاط واجب آن است که از آن اجتناب کنند.‏

مساله 4 ـ ‏طهارت چیزی که نجس بوده به همین سه طریق که گفته شد‏‎ ‎‏ثابت می شود، ولی اگر یک نفر عادل بگوید که چیزی که سابقاً نجس بوده پاک‏‎ ‎‏شده، نمی توان حکم به طهارت نمود، بنابر احتیاط واجب.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 77