احکام طهارت

چگونگی نجس شدن اشیاء

مساله 1 ـ ‏اگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباس که از هردوی آنها استفاده‏‎ ‎‏می کند نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب نماید، ولی اگر مثلاً‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 77
‏نمی داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده نمی کند و مال‏‎ ‎‏دیگری است، احتیاط واجب آن است که از لباس خود و یا ظرف محل ابتلاء‏‎ ‎‏خود اجتناب کند.‏

مساله 2 ـ ‏اخلاطی که از گلو یا بینی می آید اگر خون نداشته باشد، اگرچه‏‎ ‎‏در باطن با خون برخورد نموده پاک است و همچنین اشیائی که از خارج داخل‏‎ ‎‏بدن شوند و در آنجا ملاقات با نجاست نمایند، مانند اسباب اماله که در مخرج‏‎ ‎‏غائط وارد می شود، اگر بعد از بیرون آمدن آلوده به نجاست نیست، پاک است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 78