احکام طهارت

3ـ آفتاب

مساله 1 ـ ‏آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره و‏‎ ‎‏همچنین میخی را که جزء بنا محسوب می شود با شرایطی پاک می کند: 1ـ آنکه‏‎ ‎‏آن چیز نجس، تر باشد به نحوی که اگر بر آن دست بگذارند تری آن به دست‏‎ ‎‏برسد. 2ـ اینکه قبل از تابش آفتاب عین نجاست برطرف شده باشد. 3ـ آنکه تنها‏‎ ‎‏آفتاب آن چیز را خشک نماید.‏

مساله 2 ـ ‏اقوی طهارت حصیر و بوریا به وسیلۀ آفتاب است با مراعات‏‎ ‎‏شرایطی که ذکر شد.‏

مساله 3 ـ ‏چنانچه زمین یا بنای نجس شده و امثال آنها خشک باشند و‏‎ ‎‏بخواهند با آفتاب پاک کنند، ممکن است آب بر آن پاشیده تا تر شوند و آفتاب بر‏‎ ‎‏آن بتابد و پاک نماید.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 82