احکام طهارت

4ـ استحاله

مساله 1 ـ ‏اگر جنس چیز نجس برگردد و به کلی چیز دیگر شود پاک‏‎ ‎‏می شود و در این صورت می گویند استحاله شده است، مثل آنکه چوب نجس‏‎ ‎‏بسوزد یا خاکستر، دود شود و همچنین بول یا آب نجس بخار شود. امّا اگر چوب‏‎ ‎‏نجس ذغال شود یا گل نجس سفال یا آجر گردد و یا سنگ نجس گچ شود، پاک‏‎ ‎‏نمی شود.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 82
مساله 2 ـ ‏کرمهایی که از غائط یا مردار حادث می شوند پاک است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر شراب به خودی خود یا به واسطۀ آنکه چیزی مانند سرکه و‏‎ ‎‏یا نمک در آن بریزند به مقدار احتیاج و تبدیل به سرکه شود پاک است؛ چه نمک‏‎ ‎‏و مانند آن از بین رفته باشد یا در آن باقی باشد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر شراب با نجاست دیگری مانند بول و خون ملاقات کرده‏‎ ‎‏باشد دیگر با سرکه شدن پاک نمی شود بنابر احتیاط.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 83