احکام طهارت

5ـ کم شدن دو سوم آب انگور

مساله 1 ـ ‏آب انگوری که با آتش یا آفتاب جوش بیاید و آن قدر بجوشد که‏‎ ‎‏ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت بماند حلال می شود، و‏‎ ‎‏بنابر آنکه نجس شود به جوش آمدن پاک می شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 83