احکام طهارت

6ـ انتقال

مساله 1 ـ ‏اگر خون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن‏‎ ‎‏حیوانی که خون جهنده ندارد، مانند پشه و مگس برود و خون آن حیوان حساب‏‎ ‎‏شود، پاک می گردد، ولی اگر شک کنیم که جزء بدن آن حیوان شده است یا نه‏‎ ‎‏نجس است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر درخت و گل و مانند اینها از آب نجس آبیاری شود و آب‏‎ ‎‏نجس از اجزاء آنها گردد پاک است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر زالو خون انسان یا حیوان دیگر را مکید؛ چون خون زالو به‏‎ ‎‏آن گفته نمی شود، نجس است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 83