احکام طهارت

7ـ اسلام

مساله 1 ـ ‏اگر کافر مسلمان شود، بعد از مسلمان شدن، بدن و مو و آب‏‎ ‎‏دهان و بینی و عرق او پاک می شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 83