احکام طهارت

8ـ تبعیت

مساله 1 ـ ‏اگر کافر مسلمان شود، بچۀ غیر بالغ او به تبع او پاک می شود و‏‎ ‎‏همچنین اگر مادرش اسلام آورد، به تبع او نیز پاک می گردد.‏

مساله 2 ـ ‏تخته یا سنگی که روی آن میت را غسل می دهند و پارچه ای که‏‎ ‎‏با آن عورت میت را در حال غسل می پوشانند و دست کسی که او را غسل‏‎ ‎‏می دهد، بعد از تمام شدن غسل، پاک می شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 84