احکام طهارت

10ـ غائب شدن مسلمان

مساله 1 ـ ‏اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگر مثل فرش و ظروفی که در‏‎ ‎‏اختیار اوست نجس باشد، پس از غایب شدن آن مسلمان، پاک می گردد، مگر‏‎ ‎‏آنکه یقین به بقاء نجاست آنها باشد، که حکم به طهارت نمی گردد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 84