احکام طهارت

11ـ استبراء حیوان نجاستخوار

مساله 1 ـ ‏بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت نموده‏‎ ‎‏نجس است، و اگر بخواهند پاک شود باید آن حیوان را استبراء کنند، یعنی تا‏‎ ‎‏مدتی که بعد از آن مدت به آن حیوان نجاستخوار گفته نمی شود، نگذارند‏‎ ‎‏نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند، و احتیاط واجب آن است که بعد از‏‎ ‎‏آنکه به آن نجاستخوار گفته نمی شود، شتر را چهل روز و گاو را بیست روز و‏‎ ‎‏گوسفند را ده روز و مرغابی را پنج روز و مرغ خانگی را سه روز غذای پاک داده و‏‎ ‎‏از خوردن نجاست جلوگیری نمایند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 85