احکام طهارت

احکام ظرفها

مساله 1 ـ ‏ظرفهایی که در دست کفّار است مادامی که علم به نجس شدن‏‎ ‎‏آنها به واسطۀ ملاقات با کفّار در حالت رطوبت نداریم، محکوم به طهارت است.‏‎ ‎‏و همچنین است حکم فرش و لباس و غیر اینها که در دست کفار است.‏

مساله 2 ـ ‏چرم و گوشت و پیه هایی که در دست کفار و بازار آنها است با سه‏‎ ‎‏شرط محکوم به نجاست است: 1ـ بدانیم از حیوانی است که خون جهنده دارد.‏‎ ‎‏ 2ـ ندانیم آن حیوان را به دستور شرع ذبح کرده اند. 3ـ ندانیم آن چرم و یا گوشت‏‎ ‎‏و پیه قبلاً در دست مسلمان بوده است.‏

مساله 3 ـ ‏خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره و استعمال آنها حرام‏‎ ‎‏است.‏

مساله 4 ـ‏ استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده اند، اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 85