احکام نماز

‏نماز یکی از بزرگترین عبادات الهی است که آدمی را از تمام زشتیها‏‎ ‎‏بازداشته، و قبولی سایر عبادات به او بستگی دارد.‏

‏مسائل مربوطه به نماز در چند فصل گفته می شود:‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 86