احکام نماز

ستر و ساتر

مساله 1 ـ ‏برای نمازگزار واجب است عورت خود را در حال نماز و‏‎ ‎‏ملحقات آن مثل رکعت احتیاط و قضای اجزای فراموش شده بپوشاند، چه نماز‏‎ ‎‏واجب و چه مستحب باشد.‏

مساله 2 ـ ‏برای بجا آوردن دو سجدۀ سهو، ستر عورت واجب است، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب.‏

مساله 3 ـ ‏برای طواف پوشاندن عورت واجب است، بنابر احتیاط واجب.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 90