احکام نماز

احکام ستر و ساتر

مساله 1 ـ ‏اگر متوجه نباشد که از اول نماز عورت او مکشوف بوده یا در‏‎ ‎‏وسط نماز، باد، ستر او را کنار بزند، واجب است فوراً عورت خود را بپوشاند و‏‎ ‎‏نماز او صحیح است، ولی بنابر احتیاط مستحب، این نماز را تمام کند و دو مرتبه‏‎ ‎‏از اول بخواند.‏

مساله 2 ـ ‏اگر فراموش کرد که از اول نماز عورت او مکشوف بوده یا‏‎ ‎‏فراموش کرد که فوراً بپوشاند، آنجا که بین نماز ستر کنار می رود نماز صحیح‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 90
‏است، ولی احتیاطاً اعاده کند.‏

مساله 3 ـ ‏عورت مرد که در نماز واجب است بپوشاند همان مقداری است‏‎ ‎‏که نگاه کردن به آن حرام است، یعنی پشت و پیش او که عبارت از دبر و آلت‏‎ ‎‏رجولیت و بیضتین باشد، واجب است بپوشاند.‏

مساله 4 ـ ‏واجب است احتیاطاً پشت و پیش خود را طوری بپوشاند که‏‎ ‎‏شبح عورت از روی لباس پیدا نباشد.‏

مساله 5 ـ ‏عورت زن که در نماز واجب است بپوشاند تمام بدن اوست.‏

مساله 6 ـ ‏بر زن واجب است که در نماز سر تا پا حتی موی سر را بپوشاند.‏

مساله 7 ـ ‏پوشاندن صورت به مقداری که شستنش در وضو واجب است و‏‎ ‎‏دو دست تا مچ و دو پا تا مچ (ساق) واجب نیست.‏

مساله 8 ـ ‏برای پوشاندن عورت از هر چیز می توان استفاده کرد، حتی مثل‏‎ ‎‏گل مالی کردن یا در آب فرو رفتن یا با دست، امّا برای نماز اینها کفایت نمی کند.‏

مساله 9 ـ ‏پوشاندن عورت در حال نماز با پنبه یا پشم نبافته مانعی ندارد.‏

مساله 10 ـ ‏در حال اختیار برای پوشش عورت در نماز بنابر احتیاط‏‎ ‎‏مستحب، از برگ درخت و مثل آن استفاده نکند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 91