احکام نماز

مکان نمازگزار

مساله 1 ـ ‏نماز را در همه جا می توان خواند تا وقتی که غصب نباشد.‏

مساله 2 ـ ‏در جایی که رهن یا اجارۀ کسی باشد یا حقی بر او داشته باشد‏‎ ‎‏بدون اجازۀ او نمی توان آنجا نماز خواند.‏

مساله 3 ـ ‏اگر کسی در مسجد جا گرفته و از حق خود صرف نظر نکند، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب در آنجا نماز نخواند.‏

مساله 4 ـ ‏جایی را که نداند غصب است یا نه، نماز خواندن در آن مانعی‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر فراموش کرد که این مکان غصب است و نماز خواند، در‏‎ ‎‏صورتی که غاصب خود او بوده احتیاطاً نماز را اعاده یا قضا کند، و در صورتی‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 94
‏که غیر او بوده مانعی ندارد.‏

مساله 6 ـ ‏کسی که مضطر و ناچار است یا در مکان غصبی او را حبس‏‎ ‎‏کرده اند تا وقتی که ناچار و محبوس است، می تواند در آنجا نماز بخواند.‏

مساله 7 ـ ‏در جای غصبی که صاحب آن معلوم نیست، نمی شود نماز‏‎ ‎‏خواند و باید به حاکم شرع مراجعه کرد.‏

مساله 8 ـ ‏در زمین مشترک نمی توان نماز خواند تا وقتی که همۀ شرکاء‏‎ ‎‏اجازه بدهند.‏

مساله 9 ـ ‏اگر جای نمازگزار غصبی نباشد گرچه در و دیوار یا سقف و‏‎ ‎‏خیمه و چادری که زیر آن نماز می خواند غصبی باشد نماز صحیح است، اگرچه‏‎ ‎‏بهتر است احتیاطاً در چنین جایی نماز نخواند.‏

مساله 10 ـ ‏اگر جایی را به عین پول خمس و زکات نداده خرید، نماز در او‏‎ ‎‏باطل است، حتی برای فرزندان و ورثۀ او که پس از مرگش هم نمی توانند در آنجا‏‎ ‎‏نماز بخوانند.‏

مساله 11 ـ ‏کسی که مرده؛ چه دارایی او مطابق قرضها و بدهکاریهای او‏‎ ‎‏باشد و چه نباشد در خانه و ملک او حتی ورثه نمی توانند نماز بخوانند، مگر به‏‎ ‎‏اذن طلبکار یا آنکه ورثه بنای دادن قرض را داشته باشند و مسامحه نکنند.‏

مساله 12 ـ ‏برای نماز خواندن درملک غیر، اذن واجازۀ صریح لازم نیست،‏‎ ‎‏بلکه یقین و اطمینان به رضایت کفایت می کند.‏

مساله 13 ـ ‏نماز خواندن در صحراها و کشتزارها و باغستانهای بی در و‏‎ ‎‏دیوار تا جایی که ضرر به صاحبان آنها نرساند جایز است و اجازه گرفتن لازم‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 14 ـ ‏اگر صاحبان کشتزارها و باغستانهای بی در و دیوار از اول میل‏‎ ‎‏نداشته باشند کسی در آنجا بیاید نماز خواندن بی اجازه مشکل است.‏

مساله 15 ـ ‏منظوراز مکان مصلی، هم زمین و هم فضایی است که در حال‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 95
‏نماز اشغال می شود، بنابر این اگر بالکن عمارت را در فضای غصبی بسازند یا‏‎ ‎‏فرش غصبی روی زمین مباح پهن کنند یا اصل زمین غصب باشد، نماز در آنها‏‎ ‎‏باطل است.‏

مساله 16 ـ ‏بهتر است زن و مرد در یک جا پهلوی هم نماز نخوانند و همین‏‎ ‎‏طور زن جلوتر از مرد نایستد و اگر با این وضع با هم نماز خواندند، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏مستحب اعاده کنند.‏

مساله 17 ـ ‏اگر مردی مشغول نماز بود و زنی آمد پهلو یا جلو او ایستاد به‏‎ ‎‏نماز، کراهت و اعادۀ احتیاطی مربوط به آن زن است.‏

مساله 18 ـ ‏اگر زنی مشغول نماز بود و مردی آمد پهلوی او ایستاد به نماز،‏‎ ‎‏مرد به احتیاط مستحب اعاده کند.‏

مساله 19 ـ ‏حکمی که در سه مسالۀ گذشته گفتیم، برای هر زن و مردی‏‎ ‎‏حتی زن و شوهر می باشد.‏

مساله 20 ـ ‏اگر بین زن و مرد مانع و حائلی باشد یا حداقل ده ذراع فاصله‏‎ ‎‏داشته باشند، این حکم نیست.‏

مساله 21 ـ ‏بهتر است نمازگزار در حرم ائمۀ معصومین  ‏‏علیهم السلام‏‏ جلوی قبر و‏‎ ‎‏پهلوی قبر نایستد.‏

مساله 22 ـ ‏جای نماز خواندن، لازم نیست پاک باشد، مگر محل سجده که‏‎ ‎‏واجب است پاک باشد.‏

مساله 23 ـ ‏چیزی که نمازگزار بر او سجده می کند لازم است یا زمین باشد‏‎ ‎‏یا چیزی که از زمین می روید ولی خوراکی و پوشاکی نیست.‏

مساله 24 ـ ‏بر چیزهایی که معدنی هستند و به آنها زمین گفته می شود، مثل‏‎ ‎‏طلا و نقره و قیر، نمی شود سجده کرد.‏

مساله 25 ـ ‏سجده کردن بر خاک گچ و گل ارمنی و سنگهای مرمر طبیعی‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 96
مساله 26 ـ ‏بر سنگهای مرمر مصنوعی که مادۀ آنها معلوم نیست، نمی شود‏‎ ‎‏سجده کرد.‏

مساله 27 ـ ‏سجده کردن بر پوست میوه هایی که خوراکی نیست پوست‏‎ ‎‏آنها، مثل پوست گردو وبادام، مانعی ندارد پس ازبیرون آوردن مغز آنها. بر هستۀ‏‎ ‎‏میوه هایی که خوراکی نیست، مثل هستۀ آلبالو یا آلوچه می توان سجده کرد.‏

مساله 28 ـ ‏برپوست وهستۀ میوه که گاهی خورده می شود یا دربعضی جاها‏‎ ‎‏می خورند، مثل پوست سیب و خیار و هستۀ هلو و زردآلو نمی توان سجده کرد.‏

مساله 29 ـ ‏بر قسمتی از هسته های خوراکی که خورده نمی شود، مثل‏‎ ‎‏پوست مغز بادام یا مغز زردآلو سجده کردن مانعی ندارد؛ اگر جدا کنند آن را از‏‎ ‎‏مغز.‏

مساله 30 ـ ‏سجده بر کاغذ مانعی ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که‏‎ ‎‏بر او سجده نکنند.‏

مساله 31 ـ ‏اگر چیزی که می شود بر او سجده کرد نداشته باشد یا نتواند بر‏‎ ‎‏او سجده کند به واسطۀ سرما یا گرما یا تقیه، بر لباسی که از پنبه یا کتان تهیه شده‏‎ ‎‏سجده کند و اگر نبود بر لباسی که پوشیده است از هرچه باشد سجده کند والاّ بر‏‎ ‎‏پشت دست والاّ بر معادن.‏

مساله 32 ـ ‏جای سجده و ایستادن نمازگزار باید مستقر باشد، امّا اگر‏‎ ‎‏سست و لرزان باشد به طوری که نشود استقراری که در نماز شرط است مراعات‏‎ ‎‏کرد، نماز باطل است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 97