احکام نماز

افعال نماز

مساله 1 ـ ‏کارهایی که نمازگزار با نماز خواندن انجام می دهد دو قسم است:‏‎ ‎‏قسم اول کارهای واجب، قسم دوم کارهای مستحب.‏

مساله 2 ـ ‏واجبات نماز یازده چیز است: 1ـ نیت، 2ـ تکبیرة الاحرام،‏‎ ‎‏3ـ قیام، 4ـ رکوع، 5ـ سجود، 6ـ قرائت، 7ـ ذکر، 8ـ تشهد، 9ـ تسلیم، 10ـ ترتیب،‏‎ ‎‏11ـ موالات.‏

مساله 3 ـ ‏واجبات نماز به دو دسته تقسیم می شود: دستۀ اول ارکان، دستۀ‏‎ ‎‏دوم غیر ارکان.‏

مساله 4 ـ ‏ارکان نماز عبارت است از چیزهایی که اگر کم یا زیاد شود چه‏‎ ‎‏عمداً و چه سهواً نماز باطل می شود.‏

مساله 5 ـ ‏ارکان نماز عبارت است از نیت، تکبیرة الاحرام، قیام، رکوع،‏‎ ‎‏سجود به تفصیلی که می آید.‏

مساله 6 ـ ‏باقی واجبات رکن نیستند، یعنی اگر سهواً کم یا زیاد شود نماز‏‎ ‎‏باطل نیست.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 98