احکام نماز

قیام

مساله 1 ـ ‏برای کسی که نماز ایستاده می خواند لازم است در حال تکبیر‏‎ ‎‏ایستاده باشد و پس از قرائت از حالت ایستادگی به رکوع برود که این ایستادگی‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 99
‏را قیام متصل به رکوع می گویند، و همان طور که گفتیم از ارکان نماز است.‏

مساله 2 ـ ‏در حال قیام نباید بر چیزی تکیه کند، مگر در صورتی که بدون‏‎ ‎‏تکیه نتواند بایستد.‏

مساله 3 ـ ‏بهتر است در قیام، سنگینی بدن خود را روی هر دو پا قرار بدهد‏‎ ‎‏و بر یک طرف تکیه نکند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر نتواند بایستد حتی با تکیه دادن بر دیوار یا عصا یا به‏‎ ‎‏صورتهای دیگر باید نشسته نماز بخواند.‏

مساله 5 ـ ‏در حال نشستن نباید بر چیزی تکیه کند، مگر در صورتی که‏‎ ‎‏نتواند بدون تکیه بنشیند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 100