احکام نماز

سجده

مساله 1 ـ ‏در هر رکعت از نماز، واجب است دو سجده بجا بیاورند.‏

مساله 2 ـ ‏دو سجده با هم رکن است که اگر عمداً یا سهواً کم یا زیاد شود‏‎ ‎‏نماز باطل است، امّا اگر یک سجده سهواً کم یا زیاد شد، نماز باطل نمی شود.‏

مساله 3 ـ ‏در سجده لازم است هفت موضع روی زمین قرار گیرد: پیشانی،‏‎ ‎‏دو کف دست، دو سر زانو، دو انگشت شست پا.‏

مساله 4 ـ ‏در مقدار پیشانی همین قدر که صدق کند سر به سجده گذارده‏‎ ‎‏است گرچه محل سجدۀ او به مقدار سر انگشت باشد کافی است.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 103
مساله 5 ـ ‏در سجده واجب است ذکر گفتن و اگر خواست تسبیح بگوید‏‎ ‎‏می تواند سه مرتبه «سبحان الله » یا یک مرتبه «سبحان ربی الاعلی و بحمده»‏‎ ‎‏بگوید.‏

مساله 6 ـ ‏در ذکر سجده طمانینه لازم است و تا سر به سجده نگذاشته ذکر‏‎ ‎‏نگوید، و تا ذکر او تمام نشده سر از سجده برندارد.‏

مساله 7 ـ ‏در سجده باید پیشانی خود را بر چیزی بگذارد که سجده بر آن‏‎ ‎‏صحیح است و آن چیزهایی است که قبلاً گفته شد، یعنی زمین و آنچه از زمین‏‎ ‎‏می روید و خوراکی و پوشاکی نیست.‏

مساله 8 ـ ‏بعد از سجدۀ اول باید به حالت اطمینان بنشیند و بعد به سجدۀ‏‎ ‎‏دوم برود.‏

مساله 9 ـ ‏در سجده باید محل ایستادن با جایی که پیشانی خود را‏‎ ‎‏می گذارد مساوی باشد، یا بیشتر از قطر یک خشت و حداکثر بیشتر از چهار‏‎ ‎‏انگشت پهلوی هم اختلاف سطح نداشته باشند.‏

مساله 10 ـ ‏کسی که نمی تواند سر به سجده گذارد باید به اندازه ای که‏‎ ‎‏می تواند خم شود و آنچه را بر او سجده می کند بیاورد بالا و بر پیشانی خود‏‎ ‎‏بگذارد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 104