احکام نماز

ترتیب

مساله 1 ـ ‏در نماز لازم است افعال را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد، یعنی‏‎ ‎‏پس از نیت، تکبیرة الاحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 105
مساله 2 ـ ‏اگر عمداً یکی از کارهای نماز را برخلاف ترتیبی که گفته شد‏‎ ‎‏مقدم داشت، نماز باطل است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر سهواً رکنی از ارکان نماز را بر رکن دیگری مقدم داشت، مثلاً‏‎ ‎‏قبل از رکوع دو سجده بجا آورد، نماز باطل است.‏

مساله 4 ـ ‏اگر سهواً یکی از افعالی که رکن نیست بر رکن مقدم داشت، مثل‏‎ ‎‏آنکه قبل از خواندن سوره، یا حمد و سوره به رکوع رفت نماز صحیح است.‏

مساله 5 ـ ‏اگر سهواً یکی از افعالی که رکن نیست بر فعل دیگری که رکن‏‎ ‎‏نیست مقدم داشت نماز صحیح است، ولی باید ترتیب را بدست بیاورد، اگر‏‎ ‎‏محل باقی است، مثلاً اگر سوره را قبل از حمد اشتباهاً خواند مانعی ندارد، ولی‏‎ ‎‏باید پس از حمد دومرتبه سوره را بخواند اگر قبل از رکوع یادش آمد.‏

مساله 6 ـ ‏اعمال و افعال نماز را باید به ترتیب پشت سر هم بجا بیاورد،‏‎ ‎‏یعنی فاصلۀ زیاد که آدمی را از حالت نمازگزار بیرون کند نماز را باطل می کند.‏

مساله 7 ـ ‏بعد از خواندن حمد و سوره از رکعت دوم و قبل از رکوع‏‎ ‎‏مستحب است قنوت، یعنی دست بر رو گرفتن و دعا خواندن.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 106