احکام نماز

نماز آیات

مساله 1 ـ ‏اگر ماه یا خورشید بگیرد یا زلزله شود، نماز آیات واجب‏‎ ‎‏می شود، چه کسی بترسد یا نترسد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر حادثۀ آسمانی مثل بادهای فوق العاده تند و سیاه یا قرمز یا‏‎ ‎‏برقهای جهندۀ شدید واقع شود، در صورتی که بیشتر مردم بترسند، نماز آیات‏‎ ‎‏واجب می شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگر حادثۀ زمینی غیر از زلزله واقع شود و بیشتر مردم بترسند‏‎ ‎‏احتیاطاً باید نماز آیات بخوانند.‏

مساله 4 ـ ‏حوادث زمینی و آسمانی، غیر از ماه و خورشید گرفتن و زلزله،‏‎ ‎‏اگرموجب ترس وخوف مردم نشود تاثیری نداشته وموجب نمازآیات نمی شود.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 108
مساله 5 ـ  ‏بر حوادثی که بعضی از مردم بترسند اعتنایی نیست.‏

مساله 6 ـ ‏منظور از گرفتن ماه و خورشید مقداری است که با چشم دیده‏‎ ‎‏می شود، امّا اگر آن قدر کم باشد که با وسائل علمی می توان دید یا بسیار زودگذر‏‎ ‎‏است و فوراً باز می شود، نماز آیات واجب نیست.‏

مساله 7 ـ ‏وقت اداء نماز آیات از اول گرفتن تا آخر باز شدن است، و بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب باید شروع به نماز کند قبل از شروع کردن خورشید و ماه به باز‏‎ ‎‏شدن.‏

مساله 8 ـ ‏بعد از شروع به باز شدن، نماز آیات را به قصد قربت بخواند نه‏‎ ‎‏به قصد اداء و نه به قصد قضاء.‏

مساله 9 ـ ‏نماز آیاتی که برای زلزله شدن یا حوادث دیگری واجب می شود‏‎ ‎‏وقت اداء ندارد و هر وقت بخواند اداء است، گرچه لازم است تاخیر نیاندازد از‏‎ ‎‏وقت حادثه.‏

مساله 10 ـ ‏بر زنی که حائض یا نفساء باشد و حیض و نفاس او در تمام‏‎ ‎‏مدت ماه و خورشید گرفتن و یا سائر آیات باشد، نماز آیات ظاهراً واجب نیست‏‎ ‎‏نه قضاء موقت و نه اداء بقیه.‏

مساله 11 ـ ‏زنی که در تمام مدت حادثه حائض یا نفساء نبوده و در قسمتی‏‎ ‎‏از آنها پاک بوده است، لازم است قضاء نماز آیات را اگر از ماه و خورشید گرفتن‏‎ ‎‏بوده، یا اداء آن را اگر اززلزله یاحوادث دیگری بوده بخواند، بنابراحتیاط واجب.‏

مساله 12 ـ ‏اگر ماه یا خورشید گرفت و متوجه نشد تا بعد از باز شدن، قضا‏‎ ‎‏بر او واجب نیست، مگر آنکه تمام قرص گرفته بوده و او متوجه نشده که باید‏‎ ‎‏قضاء کند.‏

مساله 13 ـ ‏اگر ماه یا خورشید گرفت و متوجه شد ولی تسامح کرد و یا‏‎ ‎‏فراموش کرد تا بعد از باز شدن، قضاء نماز آیات بر او واجب است.‏

مساله 14 ـ ‏در حوادث دیگری که موجب نمازآیات است اگر متوجه نشد‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 109
‏تا بعد از گذشتن حادثه، خواندن نماز آیات واجب نیست، گرچه احتیاطاً بخواند‏‎ ‎‏بهتر است، امّا اگرمتوجه شد، تا آخرعمرواجب است؛ هروقت خواست بخواند.‏

مساله 15 ـ ‏نماز آیات دو رکعت است، در هر رکعتی پنج رکوع لازم است‏‎ ‎‏که باید به این ترتیب بجا آورد: پس از نیت تکبیرة الاحرام می گوید و یک حمد و‏‎ ‎‏سوره می خواند و به رکوع می رود، پس از ذکر و سر برداشتن از رکوع باز یک‏‎ ‎‏حمد و سوره می خواند و به رکوع می رود و همین طور تا پنج مرتبه که پس از سر‏‎ ‎‏برداشتن از رکوع پنجم می رود به سجده، وپس از بجا آوردن دوسجده می ایستد‏‎ ‎‏و به همین ترتیب رکعت دوم را بجا می آورد و بعد تشهد و سلام می خواند.‏

مساله 16 ـ ‏نماز آیات را به صورت ساده تری هم می توان خواند که به جای‏‎ ‎‏پنج حمد و سوره یکی خوانده شود، به این ترتیب که بعد از خواندن حمد‏‎ ‎‏شروع به سوره می کند و یک سوره را پنج قسمت نموده، هر قسمتی را قبل از‏‎ ‎‏یک رکوع می خواند که در تمام یک رکعت نماز و پنج رکوع، یک حمد و سورۀ‏‎ ‎‏تمام خوانده باشد و به همین ترتیب در رکعت دوم.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 110