احکام نماز

سوم: شک بعد از وقت

مساله 1 ـ ‏اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یا نه لازم‏‎ ‎‏نیست که نماز را بخواند، ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند که نماز خوانده‏‎ ‎‏یا نه، باید آن نماز را بخواند، و ظنّ در خواندن و نخواندن در این مساله حکم‏‎ ‎‏شک را دارد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند که یک نماز چهار‏‎ ‎‏رکعتی خوانده امّا نمی داند که به نیت ظهر بوده یا عصر؛ باید یک نماز چهار‏‎ ‎‏رکعتی به قصد مافی الذمه قضا کند.‏

مساله 3 ـ ‏اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند که یک نماز‏‎ ‎‏خوانده، ولی نداند که سه رکعتی بوده یا چهار رکعتی، باید قضاء نماز مغرب و‏‎ ‎‏عشاء را بخواند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 116