احکام نماز

چهارم: شک کثیرالشک، یعنی کسی که زیاد شک می کند

مساله 1 ـ ‏کسی که زیاد در نماز شک می کند باید به شکش اعتنا نکند هر‏‎ ‎‏چند محل باقی باشد، پس اگر در آوردن چیزی شک کند باید بنا گذارد بر اینکه‏‎ ‎‏آورده است، مگر در صورتی که آوردن آن موجب فساد نماز باشد که در این‏‎ ‎‏صورت بنا گذارد بر اینکه نیاورده است.‏

مساله 2 ـ ‏کثیرالشک کسی است که به اندازه ای شک کند که عرف او را‏‎ ‎‏کثیرالشک بخوانند و بعید نیست کسی که در سه نماز پی در پی شک کند، حکم‏‎ ‎‏کثیرالشک را داشته باشد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 116
مساله 3 ـ ‏معتبر است در کثیرالشک که کثرت شک از جهت اضطراب‏‎ ‎‏خاطر و ترس و غضب و غصّه و امثال اینها از چیزهایی که باعث اغتشاش‏‎ ‎‏حواس می شود نباشد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر کسی شک کند که کثیر الشک شده یا نه، باید بنا گذارد بر‏‎ ‎‏اینکه نشده و عمل به وظیفۀ شک بنماید. و اگر کثیر الشک شک کند در اینکه آن‏‎ ‎‏حالت برطرف شده یا نه، بنا گذارد بر بقاا آن حالت و اعتنا به شکّش نکند.‏

مساله 5 ـ ‏جایز نیست از برای کثیر الشک اعتنا به شک خود، پس کسی که‏‎ ‎‏شک کند در بجا آوردن رکوع و محل آن باقی باشد و بجا بیاورد، نمازش باطل‏‎ ‎‏است.‏

مساله 6 ـ ‏کسی که در نماز مخصوصی یا در فعل مخصوصی از نماز زیاد‏‎ ‎‏شک می کند، اگر در نماز دیگر یا در فعل دیگر شک کند، باید به دستور شک‏‎ ‎‏رفتار نماید.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 117