احکام نماز

حکم شک در نمازهای مستحبی

مساله 1 ـ ‏اگر در عدد رکعات نماز مستحبی شک کند؛ چنانچه طرف بیشتر‏‎ ‎‏شک نماز را باطل می کند باید بنا را بر کمتر بگذارد؛ مثلاً اگر در نافلۀ صبح شک‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 117
‏کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده. و اگر‏‎ ‎‏طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند، مثلاً شک کند که دو رکعت خوانده یا‏‎ ‎‏یک رکعت به هر طرف شک عمل کند، نمازش صحیح است، اگرچه افضل آن‏‎ ‎‏است که بنابر کمتر گذارد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر در نماز مستحبی کاری کند که باعث سجدۀ سهو است، یا‏‎ ‎‏یک سجده یا تشهّد را فراموش نماید، لازم نیست بعد از نماز سجدۀ سهو یا‏‎ ‎‏قضاء سجده و تشهد را بجا آورد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 118