احکام نماز

نماز احتیاط

مساله 1ـ‏ کسی که نمازاحتیاط براو واجب است بعد از سلام نمازباید فورا‏‎ ‎‏ نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده‏‎ ‎‏نماید، پس اگر یک رکعت نمازاحتیاط براو واجب است بعداز دوسجده تشهّد‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 118
‏بخواند و سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو‏‎ ‎‏سجده یک رکعت دیگر مثل رکعت اوّل بجا بیاورد و بعد تشهّد و سلام بگوید.‏

مساله 2 ـ ‏نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد، و باید قرائت آن را آهسته‏‎ ‎‏بخوانند بنابر احتیاط وجوبی، حتی بسم الله را، و باید نیّت آن را به زبان نیاورند.‏

مساله 3 ـ ‏اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست‏‎ ‎‏بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم‏‎ ‎‏نیست آن را تمام کند.‏

مساله 4 ـ ‏اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که در رکعتهای نمازش کم‏‎ ‎‏بوده، چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید آنچه از نمازش‏‎ ‎‏نخوانده بخواند و برای سلام بی جا دو سجدۀ سهو بنماید، و اگر کاری که نماز را‏‎ ‎‏باطل می کند انجام داده باید نماز را دوباره به جا آورد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز‏‎ ‎‏احتیاط بوده نمازش صحیح است، و اگر بفهمد کسری نمازش کمتر بوده از نماز‏‎ ‎‏احتیاط، مثل اینکه در شک بین دو و چهار دو رکعت نماز احتیاط خوانده و بعد‏‎ ‎‏معلوم شود نماز را سه رکعت خوانده بوده، باید یک رکعت نماز متصلاً بخواند‏‎ ‎‏احتیاطاً و نماز را دوباره از سر گیرد.‏

مساله 6 ـ ‏اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز‏‎ ‎‏احتیاط بوده، مثلاً در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط خوانده و بعد‏‎ ‎‏معلوم شود نماز را دو رکعت خوانده بوده، باید دو رکعت نماز متّصل بخواند‏‎ ‎‏احتیاطاً و بعد نماز را از سر گیرد، و احتیاط زیادتر آن است که یک رکعت متّصل‏‎ ‎‏به رکعت احتیاط بخواند و بعد دو رکعت متصل دیگر بخواند و بعد نماز را از سر‏‎ ‎‏بگیرد.‏

مساله 7 ـ ‏اگر شک کند که نماز احتیاطی که بر او بوده بجا آورده یا نه، پس‏‎ ‎‏اگر شک او بعد از وقت نماز باشد، شکش اعتبار ندارد، و اگر در وقت نماز باشد‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 119
‏و داخل فعل دیگر نشده و منافی به عمل نیاورده و فاصله زیاد نشده؛ نماز‏‎ ‎‏احتیاط را بجا بیاورد. و در صورتی که یکی از سه امر مزبور واقع شود بنا گذارد‏‎ ‎‏که خوانده شود؛ اگرچه احوط بجا آوردن آن و اعادۀ اصل نماز است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 120