احکام نماز

سجدۀ سهو

مساله 1 ـ ‏سجدۀ سهو واجب می شود از برای مکلّف در چند مورد که در‏‎ ‎‏اثنای نماز آنها را مرتکب شده:‏

اوّل: ‏آنکه در بین نماز سهواً حرف بزند؛ ولو گمانش این باشد که از نماز‏‎ ‎‏خارج شده است.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 121
دوم:‏ اگر سلام دهد جایی که نباید نماز را سلام بدهد، مثل اینکه در رکعت‏‎ ‎‏اوّل یا رکعت دوم از نماز سه رکعتی و چهار رکعتی سلام دهد، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب باید سجدۀ سهو کند.‏

سوم:‏ آنکه تشهد را فراموش کند و محل تدارک آن گذشته باشد، پس بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب سجدۀ سهو کند.‏

چهارم:‏ آنکه در نماز چهار رکعتی بعد از سجدۀ دوم شک کند که چهار‏‎ ‎‏رکعت خوانده یا پنج رکعت.‏

پنجم:‏ آنکه یک سجده فراموش کند و محل آوردنش نیز گذشته باشد.‏

مساله 2 ـ ‏آوردن سجدۀ سهو از برای هر زیادی و یا هر نقیصه ای که نتواند‏‎ ‎‏آن را تدارک کند احوط است؛ گرچه لازم نیست بنابر اقوی، و همچنین واجب‏‎ ‎‏نیست در قیام موضع قعود و بالعکس، لکن سزاوار نیست ترک احتیاط.‏

مساله 3 ـ ‏اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را بگوید،‏‎ ‎‏دو سجدۀ سهو کافی است و اگر سلام بیجا مکرر شود سجدۀ سهو نیز مکرر‏‎ ‎‏می شود.‏

مساله 4 ـ ‏کسی که سجدۀ سهو و رکعات احتیاط و اجزاء فراموش شده بر‏‎ ‎‏او واجب باشد، سجدۀ سهو را بعد از آن دو بجا آورد، و احتیاط واجب آن است‏‎ ‎‏که مقدم بدارد رکعات احتیاط را بر اجزاء فراموش شده، بلکه وجوب آن خالی از‏‎ ‎‏رجحان نیست.‏

مساله 5 ـ ‏واجب است سجدۀ سهو را بعد از سلام بلافاصله بجا آورد، و‏‎ ‎‏اگر عمداً ترک کند معصیت کرده، لکن نماز او صحیح است و ساقط نمی شود‏‎ ‎‏سجدۀ سهو و فوریّت او؛ و چنانچه سهواً بجا نیاورد هر وقت به یادش آمد باید‏‎ ‎‏فوراً انجام دهد، اگر تاخیر بیندازد معصیت کار است.‏

مساله 6 ـ ‏واجب است در سجدۀ سهو نیّت مقارن با اوّل مسمّای سجود‏‎ ‎‏باشد، و چیزهایی که خارج از مسمّای سجده است چیزهایی که در سجدۀ نماز‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 122
‏واجب است، واجب نبودن آنها در آن، خالی از قوّت نیست، بلی احتیاط واجب‏‎ ‎‏آن است که ترک کند سجده بر پوشیدنی و خوردنی را.‏

مساله 7 ـ ‏واجب است در هر دو سجده بنابر احتیاط بگوید: ‏بسم الله و بالله‎ ‎ و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد‏ یا بگوید: ‏بسم الله و بالله اللهمّ صلّ علی محمّد و‎ ‎آل محمّد‏ یا بگوید: ‏بسم الله و بالله السلام علیک ایّها النبی و رحمة الله و برکاته؛‎ ‎‏گرچه واجب نبودن ذکر مخصوصاً ذکرهای گذشته خالی از قوّت نیست.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 123