احکام نماز

اجیر گرفتن برای نماز

مساله 1 ـ ‏بعد از مرگ انسان می شود برای نماز و عبادتهای دیگر او که در‏‎ ‎‏زندگی بجا نیاورده کسی را اجیر کنند، یعنی به او مزد بدهند تا آنها را بجا آورد، و‏‎ ‎‏اگر کسی بی مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است.‏

مساله 2 ـ ‏شخص اجیر لازم است که نماز را برای میت بجا آورد، به این‏‎ ‎‏ترتیب که قصد کند که با آن عمل، میت به خدا نزدیکی پیدا کند.‏

مساله 3 ـ ‏اجیر باید میتی را که برای او نماز می خواند معین کند، و لازم‏‎ ‎‏نیست اسم او را ببرد، پس قصد نماز برای کسی که این مال برای نماز او داده‏‎ ‎‏شده، کفایت می کند.‏

مساله 4 ـ ‏کسی که اجیر می شود نمازهای میت را بخواند و تمام اجرت را‏‎ ‎‏بگیرد اگر پیش از بجا آوردن نمازها بمیرد، چنانچه بر او شرط کرده باشند‏‎ ‎‏که نمازها را خودش بخواند، باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به کسی که‏‎ ‎‏او را اجیر کرده بدهند، مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده، باید نصف پول را بدهند. و‏‎ ‎‏اگر شرط نکرده باشند که خودش بجا آورد، باید از مال او کسی را اجیر کنند تا‏‎ ‎‏بقیۀ آنها را بخواند. و اگر مالی نداشته باشد، بر ورثه اش لازم نیست که خودشان‏‎ ‎‏بجا آورند، یا دیگری را از مال خود اجیر کنند که بجا آورد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 127
مساله 5 ـ ‏شخص اجیر باید در مسائل نماز یا مجتهد باشد یا آنها را از روی‏‎ ‎‏تقلید صحیح بداند.‏

مساله 6 ـ ‏باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را به طور‏‎ ‎‏صحیح انجام می دهد، و لازم نیست که عادل باشد.‏

مساله 7 ـ ‏بچۀ نابالغ را که ممیز است می توانند اجیر کنند، ولی احتیاط‏‎ ‎‏مستحب آن است که اجیر به تکلیف رسیده باشد.‏

مساله 8 ـ ‏کسی که نمی تواند در موقع نماز بایستد نمی شود او را برای‏‎ ‎‏نمازهای میت اجیر کرد. و اگر در موقعی که اجیر شد می توانست بایستد و بعد‏‎ ‎‏عاجز شد، باید صبر کنند تا عذرش برطرف شود و اگر وقتی که برای بجا آوردن‏‎ ‎‏نماز تعیین شده بگذرد و سالم نشود، باید پولی را که گرفته به کسی که او را اجیر‏‎ ‎‏کرده برگرداند.‏

مساله 9 ـ ‏کسی که وظیفه اش تیمم یا جبیره است، احتیاط واجب آن است‏‎ ‎‏که او را برای خواندن نماز میت اجیر نکنند.‏

مساله 10 ـ ‏اجیر در مسائل نماز باید به وظیفۀ خود عمل کند، اگرچه با‏‎ ‎‏وظیفۀ میت مخالف باشد، مثلاً اگر از کسی تقلید می کند که رایش با رای‏‎ ‎‏مجتهدی که میت از او تقلید می کرده در بعضی مسائل نماز مخالف است، باید‏‎ ‎‏به رای مجتهد خودش عمل کند.‏

مساله 11 ـ ‏اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طرز مخصوصی بجا آورد،‏‎ ‎‏باید همان طور بجا آورد، بلی اگر شرط کنند به طرزی بجا آورد که آن طرز در نظر‏‎ ‎‏اجیر یا مجتهدی که از او تقلید می کند باطل است، احتیاط واجب آن است که‏‎ ‎‏برای آن اجیر نشود.‏

مساله 12 ـ ‏اگر با اجیر شرط نکنند که عمل را به طرز مخصوصی بجا آورد،‏‎ ‎‏فقط باید عمل را به طوری که صحیح می داند بجا آورد.‏

مساله 13 ـ ‏اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات بجا‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 128
‏آورد، احتیاط واجب آن است که مقداری از مستحبات را که معمول است بجا‏‎ ‎‏آوردن آنها، بجا آورد.‏

مساله 14 ـ ‏مرد برای زن و زن برای مرد می تواند اجیر شود و در بلند‏‎ ‎‏خواندن و آهسته خواندن و بقیۀ احکام نماز باید به وظیفۀ خودش عمل نماید.‏

مساله 15 ـ ‏اگر می دانند که میت ترتیب نمازهایی را که نخوانده می دانسته‏‎ ‎‏باید آنها را به ترتیب بخوانند و با اجیر شرط کنند که به ترتیب بخواند، و اگر چند‏‎ ‎‏نفر را اجیر کنند تا هر کدام مقداری از آن را بجا آورد، برای هر یک وقت معلوم‏‎ ‎‏کنند تا نمازها به ترتیب بجا آورده شود. ولی اگر می دانند که میت ترتیب آنها را‏‎ ‎‏نمی دانسته یا شک دارند که می دانسته یا نمی دانسته، واجب نیست که طوری‏‎ ‎‏بخوانند که یقین کنند با ترتیب خوانده شده و می توانند چند نفر را اجیر کنند که‏‎ ‎‏همه در یک وقت بجا آورند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 129