احکام نماز

نماز مسافر

مساله 1 ـ ‏واجب است بر مسافر که نمازهای چهار رکعتی، مانند نماز ظهر و‏‎ ‎‏عصر و عشاء، را در سفر دو رکعت بخواند با شرطهایی که بعداً ذکر می شود، و‏‎ ‎‏امّا نماز صبح و مغرب را مانند غیرمسافر باید بخواند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 130