احکام نماز

در احکام جماعت است

مساله 1 ـ ‏واجب است ماموم قرائت نماز را ترک کند در دو رکعت اول نماز‏‎ ‎‏ظهر و عصر و نیز در سایر نمازها که امام قرائت را بلند می خواند، در صورتی که‏‎ ‎‏قرائت امام یا همهمۀ او را بشنود و اگر نشنود مستحب است قرائت.‏

مساله 2 ـ ‏واجب نیست بر ماموم طمانینه در حال قرائت امام.‏

مساله 3 ـ ‏واجب نیست ماموم تمام قرائت امام را در حال ایستادن درک‏‎ ‎‏کند، پس می تواند سجدۀ خود را مقداری طول دهد که امام بعض قرائت را کرده‏‎ ‎‏باشد، بلی جائز نیست طول دادن زیاد.‏

مساله 4 ـ ‏قرائت امام کافی است از ماموم اگر در رکعت اول یا دوم اقتداء‏‎ ‎‏کند و اگر در رکعت سوم یا چهارم اقتدا کند باید خودش حمد و سوره بخواند، و‏‎ ‎‏سایر واجبات نماز غیر از حمد و سوره در دو رکعت اول به گردن ماموم است.‏

مساله 5 ـ ‏واجب است ماموم از امام متابعت کند در افعال نماز و مقدم از‏‎ ‎‏او نشود و عقب نیز نیفتد به مقدار فاحش، و اما در اقوال، متابعت واجب‏‎ ‎‏نیست، مگر در تکبیرة الاحرام که واجب است تبعیت کند و بعد از امام بجا‏‎ ‎‏آورد، بلکه احتیاط واجب آن است که تا امام تکبیرة الاحرام را تمام نکند ماموم‏‎ ‎‏شروع به آن نکند.‏

مساله 6 ـ ‏اگر متابعت در افعال ننماید نمازش صحیح است؛ گرچه‏‎ ‎‏معصیت کرده، بلی اگر در حال قرائت رکوع کند نمازش صحیح نیست بنابر‏‎ ‎‏اقوی، چنانچه اگر مخالفت زیاد و فاحش باشد جماعتش باطل می شود.‏

مساله 7 ـ ‏اگر از رکوع و سجود برخواست، به گمان آنکه امام برخواسته‏‎ ‎‏است، واجب است برگردد برای متابعت و زیادی رکن ضرر ندارد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 148
مساله 8 ـ ‏اگر مشغول نافله بود و دید جماعت برپا شده و بترسد که به‏‎ ‎‏جماعت نرسد، مستحب است قطع کند نافله را و به جماعت وارد شود. و اگر به‏‎ ‎‏نماز واجب مشغول بود، مستحب است عدول کند به نماز مستحبی و به دو‏‎ ‎‏رکعتی تمام کند اگر جای عدول باقی است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 149