احکام روزه

‏روزه آن است که انسان برای انجام فرمان پروردگار عالم از اذان صبح تا‏‎ ‎‏مغرب از چیزهایی که روزه را باطل می سازد خودداری نماید که شرح آن بعداً‏‎ ‎‏گفته می شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 151