احکام روزه

2 ـ جماع

مساله 1 ـ ‏جماع روزه را باطل می سازد، اگرچه فقط به مقدار ختنه گاه داخل‏‎ ‎‏شود و منی هم بیرون نیاید.‏

مساله 2 ـ ‏اگر فراموش کند که روزه می باشد و جماع نماید یا او را اجبار‏‎ ‎‏کنند به طوری که اختیاری نداشته باشد و جماع کرد، روزۀ او باطل نمی گردد، امّا‏‎ ‎‏اگر دربین جماع کردن متوجه شد که روزه است ویا دیگر مجبور نباشد، باید فوراً‏‎ ‎‏از حال جماع خارج گردد و چنانچه ادامه داد و خارج نشد روزۀ او باطل است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر شخصی با حلال خودش قصد بازی و ملاعبه داشت و بدون‏‎ ‎‏توجه دخول حاصل گردید، روزۀ او باطل نمی شود. و همچنین اگر قصد داشت‏‎ ‎‏جماع کند امّا دخول حاصل نگردید، روزۀ او باطل نمی شود.‏

مساله 4 ـ ‏اگر شک کند که به اندازۀ ختنه گاه داخل شده یا نه، روزۀ او‏‎ ‎‏صحیح است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 155