احکام روزه

3 ـ استمناء

مساله 1 ـ ‏اگر شخص روزه دار به وسیلۀ استمناء یا بازی کردن و یا بوسیدن‏‎ ‎‏یا لمس نمودن کاری کند که منی از او خارج شود، روزۀ او باطل است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر کسی قصد نداشت از وی منی خارج گردد، امّا کاری کرد که‏‎ ‎‏عادتاً به وسیلۀ آن کار از او منی خارج می شد، روزۀ او باطل است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر شخصی بی اختیار از او منی خارج گشت، روزۀ او باطل‏‎ ‎‏نمی شود.‏

مساله 4 ـ ‏اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود،‏‎ ‎‏واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری نماید، به خصوص اگر جلوگیری از‏‎ ‎‏منی موجب ضرر شود.‏

مساله 5 ـ ‏روزه داری که محتلم شده پیش از غسل کردن می تواند به وسیلۀ‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 155
‏بول کردن استبراء کند، امّا چنانچه بعد از غسل علم داشته باشد که استبراء از‏‎ ‎‏منی، موجب جنابت تازه ای می شود لازم است این استبراء را ترک نماید.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 156