احکام روزه

4 ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر

مساله 1 ـ ‏اگر شخص روزه دار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و یا به کنایه و‏‎ ‎‏مانند اینها به خداوند متعال و پیغمبر اکرم و ائمۀ طاهرین ‏‏علیهم السلام‏‏، نسبت دروغ‏‎ ‎‏بدهد، روزۀ او باطل است. و احتیاط آن است که نسبت به سایر پیامبران عظام و‏‎ ‎‏اوصیاء گرام و حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ نسبت دروغ ندهد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول خدا و یا پیغمبر‏‎ ‎‏نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اش باطل نمی شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خدا و جانشینان پیغمبر‏‎ ‎‏نسبت دهد روزه اش باطل می شود، ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را ساخته‏‎ ‎‏نقل کند، روزه اش باطل نمی شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 156