احکام روزه

6ـ فرو بردن سر در آب

مساله 1 ـ ‏اگر شخص روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگرچه باقی‏‎ ‎‏بدن او از آب بیرون باشد، روزه اش باطل می شود بنابر احتیاط واجب.‏

مساله 2 ـ ‏اگر نصف سر را یک دفعه، و نصف دیگر آن را دفعۀ دیگر در آب‏‎ ‎‏فرو برد، روزه اش باطل نمی شود.‏

مساله 3 ـ ‏اگرشک کند که تمام سر زیرآب رفته یانه، روزه اش صحیح است.‏

مساله 4 ـ ‏فرو بردن سر زیر آب مضاف اشکال ندارد، مگر مانند گلاب که‏‎ ‎‏بوی آن هم از بین رفته باشد که بنابر احتیاط واجب، موجب بطلان می شود.‏

مساله 5 ـ ‏اگر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد یا‏‎ ‎‏فراموش کند که روزه است و سر در آب فرو برد، روزۀ او باطل نمی شود.‏

مساله 6 ـ ‏اگر به خیال اینکه آب سر او را نمی گیرد، و عادتاً هم همینطور‏‎ ‎‏باشد و خود را در آب بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد روزه اش اشکال ندارد،‏‎ ‎‏امّا چنانچه ملتفت باشد که عادتاً سرش زیر آب خواهد رفت، احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که روزۀ او باطل است.‏

مساله 7 ـ ‏اگر بداند که روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد‏‎ ‎‏چنانچه روزۀ او مثل روزۀ رمضان واجب معین باشد روزه اش باطل است و بنابر‏‎ ‎‏احتیاط واجب غسلش نیز باطل است، امّا اگر روزۀ مستحب باشد یا روزۀ‏‎ ‎‏واجبی باشد که مثل روزۀ کفاره وقت معینی ندارد، غسل صحیح و روزۀ او باطل‏‎ ‎‏می باشد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 157