احکام روزه

9ـ قی کردن

مساله 1 ـ ‏هرگاه روزه دار عمداً قی کند، اگرچه بواسطۀ مرض و مانند آن‏‎ ‎‏ناچار باشد، روزه اش باطل می شود، ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال‏‎ ‎‏ندارد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر روزه دار بتواند از قی کردن خودداری کند، چنانچه برای او‏‎ ‎‏ضرر و مشقت نداشته باشد باید خودداری نماید.‏

مساله 3 ـ ‏اگر به وسیلۀ آروغ زدن چیزی خارج شد و به فضای دهان رسید‏‎ ‎‏و سپس بدون اختیار برگشت، روزۀ او باطل نمی شود و چنانچه با اختیار خود‏‎ ‎‏بلعید، روزۀ او باطل و قضا و کفاره هم بر او واجب می شود.‏

مساله 4 ـ ‏شخص روزه دار چنانچه بداند اگر آروغ بزند چیزی از دهان او‏‎ ‎‏خارج می شود که مانند قی کردن است، نباید آروغ بزند.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 160
مساله 5 ـ ‏اگر آب دهان در فضای دهان روزه دار جمع شود و آن را فرو برد‏‎ ‎‏اگرچه عمداً متذکر چیزی مانند ترشی شده باشد که سبب جمع شدن آب دهان‏‎ ‎‏است روزۀ او صحیح است.‏

مساله 6 - ‏آب بینی چنانچه به فضای دهان نرسد و فرو رود اشکال ندارد.‏‎ ‎‏ امّا چنانچه به فضای دهان رسید، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد.‏

مساله 7 ـ ‏اگر مگس در گلوی روزه دار برود چنانچه ممکن باشد باید آن را‏‎ ‎‏بیرون آورد و روزۀ او باطل نمی شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 161