احکام روزه

آنچه برای روزه‌دار مکروه است

مساله 1 ـ ‏چند چیز برای روزه دار مکروه است و از آن جمله است:‏

اول: ‏دوا ریختن و سرمه کشیدن به چشم، در صورتی که مزۀ آن به حلق‏‎ ‎‏نرسد، و چنانچه اکتحال با چیزهای معطر و امثال آن صورت نگیرد کراهت‏‎ ‎‏ندارد. ‏دوم: ‏انجام دادن هر کاری که مانند خون گرفتن و حمام رفتن باعث ضعف‏‎ ‎‏می شود، انفیه کشیدن اگر نداند که به حلق می رسد و اگر به حلق برسد و فرو برد‏‎ ‎‏روزه اش باطل می شود، بو کردن گیاهان معطر، نشستن زن در آب، تر کردن لباس‏‎ ‎‏که در بدن است. ‏سوم: ‏کشیدن دندان و هر کاری که به واسطۀ آن از دهان خون‏‎ ‎‏بیاید، بی جهت آب یا چیزی در دهان کردن. همچنین مکروه است انسان بدون‏‎ ‎‏قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد یا کاری کند که شهوت خود را به‏‎ ‎‏حرکت آورد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 161