احکام روزه

جاهایی که قضا و کفاره واجب است

مساله 1 ـ ‏اگر انسان روزه دار در ماه رمضان عمداً قی کند، فقط باید قضای‏‎ ‎‏آن روز را بگیرد، ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل می کند عمداً انجام دهد، در‏‎ ‎‏صورتی که می دانسته آن چیز روزه را باطل می کند، قضا و کفاره بر او واجب‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 161
‏می شود. و حکم در ارتماس و حقنه بنابر احتیاط واجب است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر به واسطه ندانستن مساله کاری انجام دهد که روزه را باطل‏‎ ‎‏می کند، چنانچه می توانسته مساله را یاد بگیرد، بنابر احتیاط واجب کفاره بر او‏‎ ‎‏واجب می شود، و اگر نمی توانسته مساله را یاد بگیرد؛ یعنی بی تقصیر بوده کفاره‏‎ ‎‏بر او واجب نیست.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 162