احکام روزه

احکام روزه مسافر

مساله 1 ـ ‏مسافری که باید نمازهای چهاررکعتی را در سفر دو رکعت‏‎ ‎‏بخواند نباید روزه بگیرد، و مسافری که نمازش را تمام می خواند مثل کسی که‏‎ ‎‏شغلش مسافرت یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر روزه دار بعد از ظهر سفر کند باید روزۀ خود را تمام نماید و‏‎ ‎‏اگر پیش از ظهر سفر کند وقتی به حد ترخص برسد باید روزۀ خود را بخورد و‏‎ ‎‏اگر پیش از آن روزه را باطل کند کفاره بر او واجب است.‏

مساله 3 ـ ‏اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که‏‎ ‎‏می خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام‏‎ ‎‏نداده، باید آن روز را روزه بگیرد و اگر انجام داده، روزۀ آن روز بر او واجب‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 4 ـ ‏اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که‏‎ ‎‏می خواهد ده روز در آنجا بماند نباید آن روز را روزه بگیرد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 166