احکام روزه

روزه‌های حرام و مکروه

مساله 1 ـ ‏روزه عید فطر و قربان حرام است، و نیز روزی را که انسان‏‎ ‎‏نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد‏‎ ‎‏حرام می باشد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر زن به واسطۀ گرفتن روزۀ مستحبی حق شوهرش از بین برود،‏‎ ‎‏احتیاط واجب آن است که روزه نگیرد و نیز احتیاط واجب آن است که اگر حق‏‎ ‎‏شوهر هم از بین نرود، بدون اجازه او روزۀ مستحبی نگیرد.‏

مساله 3 ـ ‏روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر شود، باید روزه‏‎ ‎‏نگیرد.‏

مساله 4 ـ ‏کسی که می داند روزه برای او ضرر ندارد، اگرچه دکتر بگوید‏‎ ‎‏ضرر دارد باید روزه بگیرد. و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر دارد‏‎ ‎‏اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست.‏

مساله 5 ـ ‏غیر از روزه هایی که گفته شد، روزه های حرام دیگری هم هست‏‎ ‎‏که در کتابهای مفصل گفته شده است، مثل روزۀ ایام تشریق برای کسی که به منی‏‎ ‎‏است.‏

مساله 6 ـ ‏روزۀ روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد که عید قربان‏‎ ‎‏است، و روزۀ مهمان، مکروه است.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 169