کتاب حج

در وصیت به حج

مساله 1 ـ ‏اگر وصیت کند که برای او حج بگیرند و معلوم باشد که حج‏‎ ‎‏واجب به گردن اوست، باید از اصل مال خارج شود، و اگر وصیت کند که از‏‎ ‎‏ثلث، حج بدهند باید از ثلث بدهند و اگر کافی نشد، تتمه را از اصل بدهند.‏

مساله 2 ـ ‏اگر بدانند که حج واجب به گردنش نیست و وصیت به حج کند،‏‎ ‎‏باید از ثلث بدهند، مگر آنکه ورثه اجازه دهند زائد بر ثلث را.‏

مساله 3 ـ ‏اگر معلوم نباشد که حج واجب به عهدۀ او است و معلوم نباشد‏‎ ‎‏که سابقاً هم به عهدۀ او بوده، حج از ثلث داده می شود.‏

مساله 4 ـ ‏اگر معلوم بوده که حج واجب به عهدۀ او بوده و ندانند بجا آورده‏‎ ‎‏یا نه، باید حج را از اصل مال بدهند.‏

مساله 5 ـ ‏اگر میت تعیین اجرت نکند، لازم است بر وصی با راضی نبودن‏‎ ‎‏ورثه یا صغیر بودن آنها آنکه اقتصار کند به اجرت مثل عمل و زیاده از آن اجیر‏‎ ‎‏نکند، و اگر کسی پیدا شود که کمتر از اجرت متعارف را بگیرد واجب است او را‏‎ ‎‏اجیر کند.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 213
مساله 6 ـ ‏اگر وصیت به حج بکند و یک دفعه یا چند دفعه را ذکر نکند،‏‎ ‎‏یک دفعه کفایت می کند و اگر بیشتر از یک دفعه معین کند و به عهدۀ او حج‏‎ ‎‏واجبی نباشد باید از ثلث او هر چه رسید بدهند، در صورتی که وصیتهای‏‎ ‎‏دیگری در کار نباشد.‏

مساله 7 ـ ‏اگر وصیت کند که برای من حج بدهید به کسی که پیاده برود‏‎ ‎‏صحیح است و از ثلث حساب می شود، اگر حج مستحبی است، و اگر حج‏‎ ‎‏واجب است زیادی از حج میقاتی و تفاوت میان پیاده و غیرپیاده را از ثلث‏‎ ‎‏حساب می کنند.‏

مساله 8 ـ ‏اگر وصی میت اجرت حج را گرفت و تلف شد بدون تقصیر و‏‎ ‎‏تعویق انداختن از وقت، ضامن نیست آن را، و باید از بقیۀ مال میت حج بدهد‏‎ ‎‏اگر حج واجب بوده و از بقیۀ ثلث اگر مستحب بوده، و اگر مال میت بین ورثه‏‎ ‎‏قسمت شده باید به قدر حج برگردانند. و اگر تلف به تقصیر او بوده یا آنکه مال را‏‎ ‎‏نگهداشته و اهمال نموده در دادن به حج، ضامن است. و اگر معلوم نباشد که‏‎ ‎‏تقصیر کار بوده یا نه، ضامن نیست.‏

مساله 9 ـ ‏اگر وصی، اجیر کرد کسی را برای حج و آن شخص قبل از رفتن‏‎ ‎‏به حج مرد و نتوانند از مال او برای حج بگیرند یا مال نداشته باشد، باید حج‏‎ ‎‏میت را از بقیۀ اموال میت بدهند اگر واجب بوده و از ثلث بدهند اگر مستحب‏‎ ‎‏بوده.‏

مساله 10 ـ ‏اگر کسی پیش شخصی مالی را امانت گذاشته و مرده است و‏‎ ‎‏حال آنکه به عهده او حجّة الاسلام بوده و شخص امانت دار بداند یا گمان داشته‏‎ ‎‏باشد که ورثۀ او حج او را نمی دهند اگر امانت را به آنها بدهد، واجب است که از‏‎ ‎‏آن مال برای او حج بجا آورد و اگر زیادی از حج داشت به ورثه بدهد و احتیاط‏‎ ‎‏آن است که از حاکم شرعی اگر ممکن باشد اذن بگیرد.‏

مساله 11 ـ ‏الحاق غیر حجّة الاسلام در این حکم که در مسالۀ قبل گفته شد‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 214
‏به حجّة الاسلام محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که مراجعه به‏‎ ‎‏حاکم شرع بکند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 215