کتاب حج

احکام حج مستحبی

مساله 1 ـ ‏مستحب است برای کسی که شرایط وجوب حج را ندارد، اینکه‏‎ ‎‏حج کند هر وقت ممکن است و همچنین کسی که حج واجب را کرده مستحب‏‎ ‎‏است حج کند و مستحب است تکرار حج در هر سال، بلکه کراهت دارد ترک آن‏‎ ‎‏در پنج سال پی در پی.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 219
مساله 2 ـ ‏مستحب است کسی که حج رفته، نیت مراجعت کند وقتی‏‎ ‎‏می خواهد از مکه خارج شود.‏

مساله 3 ـ ‏مستحب است برای خویشاوندان و سایر مومنین؛ چه زنده و‏‎ ‎‏چه مرده، حج بجا بیاورد.‏

مساله 4 ـ ‏مستحب است برای معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ حج بجا آورد؛ چه زنده‏‎ ‎‏باشند یا نباشند.‏

مساله 5 ـ ‏مستحب است برای حج رفتن قرض کردن، در صورتی که‏‎ ‎‏اطمینان داشته باشد که می تواند ادا کند.‏

مساله 6 ـ‏ مستحب است دیگران را به حج بفرستد؛ چه خودشان‏‎ ‎‏استطاعت رفتن داشته باشند یا نه.‏

مساله 7 ـ ‏مستحب است که در سفر حج زیاده روی کند در خرج.‏

مساله 8 ـ ‏جائز است با مال مشتبه مثل هدیۀ ظالم حج کند در صورتی که‏‎ ‎‏علم به حرام بودنش نداشته باشد.‏

مساله 9 ـ ‏حج رفتن افضل است از آنکه خرج آن را صدقه بدهد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 220