احکام خرید و فروش

در احکام نقد و نسیه

مساله 1 ـ ‏اگر کسی متاعی را بخرد و مدت برای تسلیم ثمن قرار ندهد،‏‎ ‎‏معامله نقدی است و فروشنده می تواند از خریدار مطالبۀ ثمن کند. و اگر برای‏‎ ‎‏اداء ثمن، مدت تعیین شد، معامله نسیه است و واجب نیست قبل از تمام شدن‏‎ ‎‏مدت، مشتری ثمن را تحویل دهد، بلکه در صورت مطالبه حق امتناع دارد؛‏‎ ‎‏چنانچه اگر مشتری بخواهد زودتر از تمام شدن وقت پول را بدهد بایع حق‏‎ ‎‏امتناع دارد.‏

مساله 2 ـ ‏مدت تحویل ثمن در معاملات نسیه باید معین و مضبوط باشد‏‎ ‎‏که قابل زیاده و نقصان نشود و اگر شرط مدت نمایند لکن تعیین وقت نکنند و یا‏‎ ‎‏اینکه وقت مجهول باشد مثل آمدن حاجی ها از مکه، اصل معامله باطل است؛‏‎ ‎‏پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین‏‎ ‎‏نشده معامله باطل است. و معین بودن واقعی فایده ندارد، بلکه باید پیش‏‎ ‎‏خریدار و فروشنده معلوم باشد.‏

مساله 3 ـ ‏اگر چیزی را بفروشد به نحو تردید در ثمن، مثل اینکه بگوید به‏‎ ‎‏ده تومان نقد و پانزده تومان نسیه تا آخر سال، در بطلان معامله اشکال است.‏‎ ‎‏بلی اگر بفروشد نسیه تا سر یک ماه به دو تومان و تا آخر سال مثلاً به پانزده تومان‏‎ ‎‏معامله باطل است بی اشکال.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 233
مساله 4 ـ ‏اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند مقداری نسیه بدهد و‏‎ ‎‏قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی‏‎ ‎‏جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو‏‎ ‎‏نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمت نقدی آن گرانتر حساب می کنم و او قبول‏‎ ‎‏کند معامله صحیح است.‏

مساله 5 ـ ‏کسی که جنسی را نسیه فروخته به یک ماه، اگر بعد از گذشتن‏‎ ‎‏پانزده روز مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد با رضایت مشتری‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 234