احکام خرید و فروش

در احکام معامله سلف

مساله 1 ـ ‏جنسی را که سلف خریده باشند نمی توانند پیش از رسیدن‏‎ ‎‏مدت بفروشند، و امّا بعد از رسیدن مدت معین، جایز است فروختن آن؛ تحویل‏‎ ‎‏گرفته باشد یا نه.‏

مساله 2 ـ ‏اگر جنسی را که فروشنده بعد از حلول مدت می دهد پست تر و‏‎ ‎‏یا کمتر از جنسی باشد که قرارداد کرده بودند، مشتری می تواند قبول نکند.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 235
مساله 3 ـ ‏اگر جنسی را که باید تحویل دهند از جهت اوصاف و مقدار،‏‎ ‎‏مساوی قرارداد باشد، واجب است تحویل بگیرد. و همچنین است اگر مصداق‏‎ ‎‏جنس باشد با کمال اضافه، مثل تحویل بندۀ باسواد در صورتی که بندۀ بی قید‏‎ ‎‏خریده باشد، و در غیر این صورت لازم نیست قبول، مثلاً آنکه بندۀ بی سواد‏‎ ‎‏خریده و بایع بخواهد باسواد تحویل دهد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر مدت مقرر از برای تحویل جنس برسد و فروشنده متمکن‏‎ ‎‏نباشد از اداء متاع به سبب آفت یا به جهت تحصیل آن یا به واسطۀ نبودن جنس‏‎ ‎‏در جایی که باید تحویل دهد و قدرت هم نداشته باشد از جای دیگر نقل کند و‏‎ ‎‏غیر اینها از اعذار؛ مشتری مخیر است که معامله را فسخ کند و ثمن را از‏‎ ‎‏فروشنده پس بگیرد، و یا آنکه صبر کند که متمکن شود، و مشتری نمی تواند‏‎ ‎‏فروشنده را الزام کند به قیمت روزی که مدت منقضی شده علی الاقوی در‏‎ ‎‏صورت زیادت قیمت روز. بلی با تراضی یکدیگر عیبی ندارد؛ خواه با قیمت آن‏‎ ‎‏روز مساوی باشد یا زیادتر و یا کمتر، اگرچه احوط آن است که زیادتر از سرمایه‏‎ ‎‏نگیرد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 236