احکام خرید و فروش

خرید و فروش میوه‌ها

مساله 1 ـ ‏جایز نیست فروختن خرما و میوۀ درختان قبل از بروز و ظهور آنها‏‎ ‎‏در یک سال بدون ضمیمه و جایز است فروختن میوۀ آنها زائد بر یک سال با‏‎ ‎‏ضمیمه و بدون آن و امّا بعد از ظاهر شدن آنها اگر بعد از بدوّ صلاح باشد و یا‏‎ ‎‏زائد بر یک سال یا با ضمیمه بفروشد، بی اشکال جائز است فروختن آن، و در‏‎ ‎‏غیر این سه صورت هم اقوی جواز است با کراهت.‏

مساله 2 ـ ‏مراد از بدوّ صلاح در خرما آن است که سرخ یا زرد شود و در غیر‏‎ ‎‏خرما آن است که بعد از ریختن شکوفه دانه های آن بسته و مامون از آفت باشد‏‎ ‎‏نوعاً.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 236
مساله 3 ـ ‏معتبر است در ضمیمه آنکه بتوان آن را به تنهایی فروخت و‏‎ ‎‏معتبر است آنکه از مال مالک ثمره باشد و می تواند تنۀ درخت را ضمیمۀ بیع‏‎ ‎‏ثمره قرار دهد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر بعض میوۀ بعض درختهای باغ ظاهر شده باشد، جایز است‏‎ ‎‏فروختن تمام میوه جات آن باغ را؛ آنچه که موجود است و آنچه که بعد موجود‏‎ ‎‏می شود در آن سال. و همچنین جایز است میوۀ باغی که رسیده باشد با میوۀ باغ‏‎ ‎‏دیگر که نرسیده است با هم بفروشد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر بعد از ظهور و بدوّ صلاح، میوه به آفت آسمانی یا زمینی‏‎ ‎‏فاسد شود، پس اگر فساد قبل از تخلیه و تسلیم بوده باشد از کیسۀ فروشنده‏‎ ‎‏است و غارت و سرقت و مانند آنها علی الظاهر در حکم آفت است. بلی اگر‏‎ ‎‏شخص تلف کننده معلوم باشد مشتری می تواند مراجعه کند به متلف در گرفتن‏‎ ‎‏بدل و یا آنکه اصل معامله را فسخ کند. و امّا اگر فساد بعد از تخلیه باشد از کیسۀ‏‎ ‎‏مشتری تلف شده و ربطی به فروشنده ندارد.‏

مساله 6 ـ ‏جایز نیست فروختن زراعت پیش از سبز شدن، و امّا بعد از سبز‏‎ ‎‏شدن، پس جایز است که آن را به عنوان قصیل بفروشد و باید مشتری آن را قبل‏‎ ‎‏از خوشه کردن بچیند، مگر آنکه بایع راضی باشد به باقی ماندن آن، که در این‏‎ ‎‏صورت اشکال ندارد.‏

مساله 7 ـ ‏فروختن خیار و بادنجان و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده‏‎ ‎‏می شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال‏‎ ‎‏چند مرتبه بچیند اشکال ندارد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 237