احکام خرید و فروش

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مساله 1ـ ‏اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشند؛ سکه دار باشد یا‏‎ ‎‏بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و‏‎ ‎‏باطل است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر طلا را به نقره و یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح و‏‎ ‎‏لازم نیست که وزن آنها مساوی باشد.‏

مساله 3 ـ ‏شرط در صحت معاملۀ طلا با طلا یا طلا با نقره و یا به عکس آن‏‎ ‎‏است که خریدار و فروشنده پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض‏‎ ‎‏آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که معامله کرده بودند‏‎ ‎‏تحویل ندهند در مجلس، معامله باطل است، و امّا اگر بعض آن را تحویل داده‏‎ ‎‏باشند معامله نسبت به آن مقدار صحیح و کسی که تمام مال به دست او نرسیده‏‎ ‎‏خیار فسخ دارد.‏

مساله 4 ـ ‏اعتبار تقابض در یک مجلس راجع به خرید و فروش است، پس‏‎ ‎‏اگر به صلح یا هبۀ معوضه نقل نمایند لازم نیست در یک مجلس باشد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر از مجلس معامله با هم خارج شوند، در صورتی که قبض و‏‎ ‎‏اقباض شده باشد می توانند قبل از جدا شدن از هم معامله را فسخ نمایند.‏

مساله 6 ـ ‏اگر خرید و فروش بر روی منات و نوت و اسکناس و دینار‏‎ ‎‏کاغذی واقع شود، معامله از حکم بیع صرف خارج و قبض و اقباض در یک‏‎ ‎‏مجلس شرط صحت معامله نیست.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 240
مساله 7 ـ ‏لازم است در معاملۀ طلا به طلا و یا نقره به نقره به جهت فرار از‏‎ ‎‏ربا ضم چیزی به یک طرف یا دو طرف معامله تا اینکه در ربا نیفتند، و سزاوار‏‎ ‎‏است اهتمام به این نکته مخصوصاً از صرافان.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 241