کتاب حواله و کفالت

کفالت

‏کفالت عبارت است از آنکه متعهد شود برای کسی به حاضر نمودن‏‎ ‎‏شخصی را که آن کس حقی بر او دارد و آن عقدی است بین کفیل و کسی که‏‎ ‎‏برای او عهده دار (مکفولٌ له) شده و ایجاب و قبول آن به هر لفظی و لغتی که‏‎ ‎‏مطلب را برساند صحیح است.‏

مساله 1ـ ‏شرط است در کسی که کفالت می کند، آنکه بالغ و عاقل و دارای‏‎ ‎‏اختیار باشد و قدرت داشته باشد که حاضر کند کسی را که کفیل او شده است.‏‎ ‎مساله 2 ـ ‏کسی که کفالت برای او شده (مکفولٌ له) شرط نیست بالغ و‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 297
‏عاقل باشد و صحیح است کفالت برای طفل و دیوانه، لکن باید ولی آنها قبول‏‎ ‎‏نماید.‏

مساله 3 ـ ‏در کفیل و در کسی که برای او کفیل شده (مکفولٌ له) معتبر است‏‎ ‎‏رضای به عقد و امّا کسی را که کفیل او می شوند (مکفول) معتبر نیست رضای او‏‎ ‎‏بنابر اقوی و او نیز طرف عقد نیست.‏

مساله 4 ـ ‏عقد کفالت لازم است و نمی شود فسخ کرد آن را، مگر با رضای‏‎ ‎‏طرفین و می شود برای هر یک از کفیل و مکفولٌ له خیار فسخ قرارداد در مدت‏‎ ‎‏معلومی.‏

مساله 5 ـ ‏بعد از تمام شدن عقد کفالت با شرایط صحت می تواند کسی که‏‎ ‎‏برای او کفالت شده (مکفول له) از کفیل مطالبه کند شخصی را که کفیلش شده،‏‎ ‎‏پس اگر کفالت بی شرط و قید شده یا شرط شده که او را فوراً حاضر کند می تواند‏‎ ‎‏مطالبه کند که فوراً حاضر کند و اگر قرارداد کردند که در وقت معین دیگری‏‎ ‎‏حاضر کند می تواند به همان نحو مطالبه کند.‏

مساله 6 ـ ‏بر کفیل واجب است که به هر وسیلۀ مشروعی متوسل شود‏‎ ‎‏برای احضار آن کس را که کفیل او شده است.‏

مساله 7 ـ ‏کراهت دارد که انسان خود را در معرض کفالت درآورد و در‏‎ ‎‏حدیث است که کفالت خسارت و غرامت و ندامت دارد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 298