کتاب کفارات

مساله 1 ـ ‏کفاره عبارت از چیزی است که در شرع قرار داده شده برای‏‎ ‎‏جبران خلافی که انسان نموده است و آن بر چهار قسم است: مرتّبه، و مخیّره و‏‎ ‎‏آنچه در آن جمع شده بین مرتّبه و مخیّره و کفارۀ جمع.‏

مساله 2 ـ ‏مرتّبه آن است که یک کفاره قرار داده شده و اگر نتوانست آن را‏‎ ‎‏بجا آورد دیگری قرار داد شده، و آن در سه مورد است: ‏اول: ‏کفارۀ ظهار. ‏دوم:‎ ‎‏کفارۀ کشتن کسی را به خطاء، در این دو واجب است یک بنده آزاد کند و اگر‏‎ ‎‏نتوانست شصت نفر مستمند را طعام بدهد. ‏سوم: ‏کفارۀ افطار کردن یک روز از‏‎ ‎‏قضاء روزۀ ماه رمضان است در صورتی که بعد از ظهر بخورد و کفارۀ آن آن است‏‎ ‎‏که ده نفر بینوا را طعام دهد و اگر نتوانست سه روز روزه بگیرد، و احتیاط واجب‏‎ ‎‏آن است که این سه روز پشت سرهم باشد.‏

مساله 3 ـ ‏کفارۀ مخیّره آن است که انسان اختیار دارد هر یک را بجا آورد و‏‎ ‎‏آن در چهار مورد است: ‏اول:‏ کفارۀ افطار روزۀ ماه رمضان است چنانچه گذشت.‏‎ ‎دوم: ‏کفارۀ مخالفت نذر است. ‏سوم: ‏کفارۀ مخالفت عهد است. ‏چهارم:‎ ‎‏کفارۀ بریدن زن است موی خود را در مصیبت، و کفارۀ اینها بنده آزاد کردن یا دو ماه‏‎ ‎‏پی در پی روزه گرفتن یا شصت مستمند را طعام دادن است، هر یک را بجا آورد‏‎ ‎‏اختیار دارد.‏

مساله 4 ـ ‏کفاره ای که در آن، هم ترتیب است و هم تخییر در چند مورد‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 320
‏است: ‏اول: ‏کفارۀ کندن زن موی خود را در مصیبت. ‏دوم: ‏کفارۀ خراش دادن زن‏‎ ‎‏است روی خود را با ناخن در مصیبت. ‏سوم: ‏دریدن مرد است جامۀ خود را در‏‎ ‎‏مرگ اولاد یا زنش که در اینها واجب است اگر می تواند یا یک بنده آزاد کند و یا‏‎ ‎‏ده نفر مستمند را طعام دهد یا پوشش دهد، و بین این سه مخیر است و اگر هیچ‏‎ ‎‏یک را نتوانست بجا آورد سه روز روزه بگیرد.‏

مساله 5 ـ ‏کفارۀ جمع کفاره کشتن مومن است از روی عمد و بدون حق از‏‎ ‎‏روی ظلم و کفارۀ افطار روزۀ شهر رمضان است با چیز حرام بنابر احتیاط واجب،‏‎ ‎‏و آن آزاد کردن یک بنده و روزه گرفتن دو ماه پی در پی و شصت نفر مستمند را‏‎ ‎‏طعام دادن که هر سه اینها واجب است.‏

مساله 6 ـ ‏در بریدن زن موی خود را فرق نیست که تمام را ببرد یا بعضی را‏‎ ‎‏به طوری که گفته شود موی خود را برید، و فرق نیست که در مصیبت شوهر ببرد‏‎ ‎‏یا کسی دیگر، چه نزدیک به او باشد چه دور و این حکم مختص به بریدن است‏‎ ‎‏و امّا تراشیدن و سوزانیدن این حکم را ندارد.‏

مساله 7 ـ ‏در خراشیدن رو چه تمام را بخراشد یا بعض را کفاره دارد، لکن‏‎ ‎‏معتبر است که از جای خراشیدن خون در آید.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 321