احکام کشتار

احکام شکار ملخ

مساله 1 ـ ‏ملخ مثل ماهی است در جمیع شرایطی که گذشت و شرط‏‎ ‎‏دیگری غیر از آنکه در ماهی گذشت ندارد، پس به مجرد اینکه انسانی ملخ را در‏‎ ‎‏دست گرفت در حالی که زنده است حلال می شود و می توان آن را خورد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر چنانچه ماهی یا ملخ را در دست کافر دیدند اگر معلوم است‏‎ ‎‏که آن کافر او را در حال زندگی گرفته پس حلال است، و امّا چنانچه ندانند که‏‎ ‎‏زنده بدست او آمده یا آنکه مرده بوده پس در این صورت لازم است از آن‏‎ ‎‏اجتناب کنند؛ گرچه خود کافر هم بگوید که من زنده گرفتم او را، ولی اگر در‏‎ ‎‏دست مسلم باشد حلال است تا معلوم نشده حرام بودن آن.‏

مساله 3 ـ ‏ملخهایی که در آتش می افتند و می سوزند حلال نیستند، بلی اگر‏‎ ‎‏آتش را بیفروزد برای آنکه به توسط آن، ملخ صید کند و شکار نماید، در این‏‎ ‎‏صورت حلال است شکار ملخ.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 334