کتاب لقطه

‏بدانکه گمشده یا حیوان است، مثل گاو و گوسفند و غیره و یا چیز دیگری،‏‎ ‎‏مثل پول و لباس و ساعت.‏

مساله 1 ـ ‏اگر در جای آبادان مثل شهر و یا ده حیوانی را بیابند، حق ندارند‏‎ ‎‏که او را بگیرند و تصرف کنند و چنانچه این خلاف را کردند ضامن هستند و باید‏‎ ‎‏او را نگاه دارند از اینکه مبادا از بین برود و تلف شود.‏

مساله 2 ـ ‏باید آنچه که حیوان لازم دارد به او بدهد و حقی ندارد که به‏‎ ‎‏صاحبش رجوع کند و آنچه به حیوان داده از او بگیرد، بلکه این چیزی که به او‏‎ ‎‏داده از کیسۀ خودش محسوب می شود.‏

مساله 3 ـ ‏در مسالۀ گذشته اگر فرض شود که حیوان مریض است یا آنکه‏‎ ‎‏ممکن است گرگ او را بخورد و یا غیر آن، در این صورت جایز است که او را‏‎ ‎‏گرفته و حفظ کند و واجب است به او علف داده و بعداً پولش را از صاحبش‏‎ ‎‏بگیرد؛ اگر چنانچه علف دادنش مجانی نبوده، بلکه قصدش آن بوده است که‏‎ ‎‏پولش را از صاحبش بگیرد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر چنانچه حیوانی که پیدا کرده است گوسفند باشد در این‏‎ ‎‏صورت می تواند یکی از سه کار را بکند: ‏اول:‏ آنکه نگاه دارد تا سه روز و بعداً‏‎ ‎‏بفروشد و از طرف صاحبش صدقه بدهد، در این صورت اگر صاحبش پیدا شد‏‎ ‎‏و راضی نشد به صدقه باید از عهدۀ او برآید و قیمتش را بپردازد. ‏دوم: ‏آنکه او را‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 355
‏نگاه دارد برای صاحبش که هر وقت پیدا شد به او برگرداند. ‏سوم: ‏گوسفند را به‏‎ ‎‏حاکم شرع و مجتهد وقت بدهد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر چنانچه حیوانی که پیدا شده است خودش منافعی دارد،‏‎ ‎‏مثل اینکه شیر دارد یا آنکه می توان از او بار کشید، در این صورت می تواند از آن‏‎ ‎‏استفاده کند و به مقدار خرجی که برای حیوان کرده بردارد و بقیۀ را برای‏‎ ‎‏صاحبش صدقه بدهد و اگر از خرجی که کرده کمتر باشد می تواند به صاحبش‏‎ ‎‏رجوع کند و بگیرد.‏

مساله 6ـ ‏حیوانی که در جای آبادان پیدا شد و کسی آن را گرفت باید از‏‎ ‎‏صاحبش جستجو کند و چنانچه او پیدا نشد، یا آنکه خود او را صدقه بدهد و یا‏‎ ‎‏قیمتش را، مثل مجهول المالک. و همچنین است اگر حیوانی که مریض است و‏‎ ‎‏جایز است او را بگیرد گرفت و او را تصرف کرد.‏

مساله 7 ـ ‏در صورتی که حیوانی در بیابانها و جاده های خارج شهرها و‏‎ ‎‏دهات پیدا شود، پس اگر آن حیوان می تواند خودش را از دشمنانش نگاه دارد و‏‎ ‎‏حفظ کند از درندگان کوچک، مثل شغال و گرگ، به این معنی که توانا است یا‏‎ ‎‏آنکه پر دو است و یا غیر اینها، پس در این صورت حق ندارد که او را گرفته و‏‎ ‎‏تصرف کند؛ اگر چنانچه در چراگاه و کنار چشمه سار باشد. و یا آنکه بتواند برای‏‎ ‎‏خودش این جایها را پیدا کند و اگر نمی تواند خودش را حفظ کند مثل گوسفند و‏‎ ‎‏کره شتر و گوساله، می تواند آن را بگیرد و اگر گرفت، احتیاط واجب آن است که‏‎ ‎‏در جایی که گرفته است آن را، اگر کسی هست تعریف کند بلکه صاحبش پیدا‏‎ ‎‏شود و اگر در حوالی آن محل صاحبش پیدا نشد، می تواند آن را تصرف کند و‏‎ ‎‏ملک خود قرار دهد وبفروشد، لکن اگر صاحبش پیدا شد ضامن است ومی تواند‏‎ ‎‏آن را برای صاحبش نگهداری کند در این صورت اگر بدون تعدی و تفریط تلف‏‎ ‎‏شد ضامن نیست.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 356
مساله 8 ـ ‏اگر چیز گمشده ای را غیر آنچه که گذشت پیدا کرد و قیمتش‏‎ ‎‏کمتر از یک درهم نبود، در این صورت واجب است بر آن شخص که آن چیزی را‏‎ ‎‏که برداشته، جستجو کند از صاحب مال به نحوی که ذکر می شود.‏

مساله 9 ـ ‏مال دزدی یا غصبی حکم لقطه را ندارد، بلکه حکم مجهول‏‎ ‎‏المالک را دارد.‏

مساله 10 ـ ‏احتیاط واجب آن است که لقطه را فوراً تعریف کند، بلی جایز‏‎ ‎‏نیست که سهل انگاری کند و مسامحه نماید، بنابر اقوی.‏

مساله 11 ـ ‏اگر کسی مالی را دید و به دیگری نشان داد و دیگری او را‏‎ ‎‏برداشت، جستجو کردن به عهدۀ آن شخصی است که او را برداشته، بلکه اگر امر‏‎ ‎‏کند و فرمان دهد که او بردارد و آن شخص مامور مالی را برداشت باز جستجو‏‎ ‎‏کردن به عهدۀ بردارنده است، نه امر کننده و فرمان دهنده.‏

مساله 12 ـ ‏کفشهایی که در حمام یا مسجد یا مجالس یا دیگری عوض‏‎ ‎‏می شود معلوم نیست حکم لقطه داشته باشد، بلکه ظاهراً حکم مجهول المالک‏‎ ‎‏را دارد.‏

مساله 13 ـ ‏برداشتن لقطه حرام نیست حتی لقطه در حرم مکه، لکن مکروه‏‎ ‎‏است.‏

مساله 14 ـ ‏مدت تعریف لقطه و جستجو کردن از صاحبش یک سال تمام‏‎ ‎‏است و نباید تاخیر بیندازد بلکه باید در همان سال اول تعریف کند، لکن اگر‏‎ ‎‏معصیت کرد و تاخیر انداخت، یا با عذر تاخیر انداخت و یک سال جستجو را در‏‎ ‎‏چهار سال مثلاً انجام داد، می تواند مال را ملک خود قرار دهد یا صدقه بدهد یا‏‎ ‎‏حفظ کند، پس شرط این سه حکم آن نیست که تعریف در یک سال واقع شود.‏

مساله 15 ـ ‏لازم نیست خود جویندۀ مال، تعریف و جستجو کند، بلکه‏‎ ‎‏می تواند دیگری را وادار کند، در صورتی که اطمینان داشته باشد که انجام‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 357
‏می دهد و اجرت تعریف با جوینده است، مگر بخواهد مال را برای صاحبش‏‎ ‎‏حفظ کند که در این صورت احتیاط واجب آن است که با مالک مصالحه کند.‏

مساله 16 ـ ‏اگر بداند که تعریف و جستجو فایده ندارد یا اینکه مایوس شود‏‎ ‎‏از پیدا شدن صاحبش پیش از آنکه یک سال تمام تعریف کرد، جستجو کردن‏‎ ‎‏ساقط می شود و احتیاط واجب آن است که صدقه بدهد از برای صاحبش و‏‎ ‎‏برای خودش برندارد. ‏

مساله 17 ـ ‏اگر گمشده ای را که پیدا کرده از چیزهایی است که یک سال‏‎ ‎‏باقی نمی ماند و فاسد می شود احتیاط واجب آن است که آن را تا آخر زمانی که‏‎ ‎‏خوف دارد اگر بیشتر نگاه دارد فاسد می شود، نگاهدارد و تعریف کند و پس از‏‎ ‎‏آن می تواند آن را قیمت کند و برای خودش بردارد و مصرف کند، یا آنکه‏‎ ‎‏بفروشد به غیر و پول آن را برای صاحبش نگاه دارد و در هر صورت محتاج به‏‎ ‎‏اذن حاکم شرع نیست و در صورتی که خودش مصرف کرد، ضامن است اگر‏‎ ‎‏صاحبش پیدا شد. و در هر صورت تعریف تا یک سال ساقط نمی شود.‏

مساله 18 ـ ‏محل تعریف لقطه مجامع عمومی است از قبیل میدانها و‏‎ ‎‏بازارها و محل جماعات، و کراهت دارد تعریف در مساجد و بهتر آن است که در‏‎ ‎‏نزدیک در مسجد که محل دخول و خروج مردم است تعریف کند.‏

مساله 19 ـ ‏در جستجو کردن از صاحب لقطه و تعریف در یک سال کیفیت‏‎ ‎‏خاصی نیست، بلکه موکول به عرف است که گفته شود یک سال تعریف کرد و‏‎ ‎‏لازم نیست در یک سال هر روز مشغول باشد، بلکه اگر در اوائل پیدا شدن، چند‏‎ ‎‏روزی هر روز و بعد در هر چند روز، روزی یک مرتبه تعریف کند تا آخر سال‏‎ ‎‏کفایت می کند.‏

مساله 20 ـ ‏در تعریف کردن نیز کیفیت خاصی نیست، پس اگر بگوید کی‏‎ ‎‏یک کیسۀ پول گم کرده یا یک دستۀ اسکناس یا یک کفش یا یک کتاب مانع‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 358
‏ندارد، یا بگوید کی چیزی گم کرده نیز مانع ندارد، بلی نباید صفات خاص او را‏‎ ‎‏که نوعاً صاحب مال مطلع می شود نه غیر او بگوید.‏

مساله 21 ـ ‏اگر لقطه قابل تعریف نباشد و علامتی نداشته باشد که بشود‏‎ ‎‏صاحبش با آن علامت معرفی کند تعریف ساقط می شود و احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که صدقه بدهد آن را.‏

مساله 22 ـ ‏لقطه در زمان تعریف کردن و جستجو نمودن امانت است پیش‏‎ ‎‏جوینده و اگر تلف بشود بدون تعدی و تفریط ضامن نیست، و اگر بعد از یک‏‎ ‎‏سال تعریف صاحبش پیدا نشد و جوینده خواست مال را برای صاحبش‏‎ ‎‏نگهدارد باز ضامن نیست با شرط مذکور.‏

مساله 23 ـ ‏اگر مال پیدا شده را جوینده به حاکم شرع رد کند باید خود‏‎ ‎‏جوینده یک سال تعریف کند و جایز است مال را به حاکم بدهد؛ چه در ضمن‏‎ ‎‏سال تعریف چه بعد از آن.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 359