کتاب نکاح

دوم: رضاع

‏بدانکه به واسطۀ شیر خوردن از زن طوایفی نیز بر مرد و زن حرام می شوند‏‎ ‎‏و محقق شدن رضاع متوقف است بر امور و شرایطی:‏

اول: ‏پیدا شدن شیر در پستان زن از راه حلال و وطی جایز و اگر چنانچه‏‎ ‎‏رحم جذب کرد منی را از خارج باز شرط حاصل است، چنانچه اگر وطی از روی‏‎ ‎‏اشتباه شده باشد، شرط حاصل است.‏

دوم: ‏بچه شیر را بیاشامد به مکیدن از پستان زن.‏

سوم: ‏زنی که بچه را شیر می دهد زنده باشد در مدتی که معتبر است شیر‏‎ ‎‏دادن.‏

چهارم: ‏بچه ای که شیر می خورد دو سال نداشته باشد.‏

پنجم: ‏یکی از این سه امر حاصل شود؛ یا اینکه گوشت و استخوانش بروید‏‎ ‎‏به توسط شیردادن، و یا اینکه یک شبانه روز پشت سرهم شیر بخورد بدون اینکه‏‎ ‎‏شیر دیگری یا غذای دیگر فاصله شود، و یا اینکه پانزده مرتبه شیر بخورد به‏‎ ‎‏نحو کامل. و بعید نیست که میزان اصلی روییدن گوشت و استخوان باشد، و‏‎ ‎‏برای تشخیص آن یکی از آن دو امر معین شده باشد، لکن احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که اگر یکی از آن دو امر حاصل شد ترتیب اثر دهند گرچه گوشت روییده‏‎ ‎‏نشده باشد و استخوان محکم نشده باشد.‏

مساله 1 ـ ‏اگر چنانچه زنی که شیر می دهد شوهرش او را طلاق داد یا مرد،‏‎ ‎‏مانعی ندارد و رضاع حاصل می شود، چنانچه اگر شوهر هم بکند اشکالی‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 2 ـ ‏چنانچه رضاع حاصل شد با مراعات همۀ شرایطی که در او‏‎ ‎‏معتبر است در این صورت پدر و مادری که صاحب شیر هستند در حکم پدر و‏‎ ‎‏مادر نسبی او می باشد و همان اصناف هفتگانه که به نسبت حرام بود به رضاع‏‎ ‎‏حرام می شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 368