کتاب نکاح

مهر و احکام آن

مساله 1 ـ ‏هر چیزی که انسان می شود مالک باشد، می تواند او را مهر قرار‏‎ ‎‏دهد؛ چه آنکه از اعیان باشد و یا آنکه از منافع باشد و یا آنکه از حقوق باشد و یا‏‎ ‎‏آنکه در ذمه باشد، و زیادی و کمی آن به اختیار خود زن و شوهر است در‏‎ ‎‏صورتی که مالیت داشته باشد، بلی مستحب است از مهرُ السنّه زیادتر نباشد و‏‎ ‎‏آن پانصد درهم است.‏

مساله 2 ـ ‏چنانچه خمر یا خنزیر را مهر قرار دهد عقد صحیح است ولی‏‎ ‎‏مهر باطل است اگر شوهر مسلم باشد، و در این صورت مهرالمثل یعنی آنچه که‏‎ ‎‏مهر متعارف مثل آن زن است بر عهدۀ شوهر مستقر خواهد بود، به شرط آنکه‏‎ ‎‏دخول شده باشد.‏

مساله 3 ـ ‏زناشویی دائم صحیح است ولو اینکه مهری در کار نباشد،‏‎ ‎‏چنانچه گذشت و در این صورت بر عهدۀ مرد است مهر المثل، به شرط آنکه‏‎ ‎‏دخولی شده باشد ولو از عقب، پس اگر مهر معین نباشد و مشخص نگردد، عقد‏‎ ‎‏باطل نیست.‏

مساله 4 ـ ‏اگر عقد بدون مهر شد و قبل از آنکه مرد دخول کند زن را طلاق‏‎ ‎‏داد بر عهدۀ مرد است که چیزی به زن، مناسب حال و مقامش بدهد که آن را‏‎ ‎‏متعه گویند.‏

مساله 5 ـ ‏متداول است که طایفۀ عروس چیزی بعنوان شیربها می گیرند،‏‎ ‎‏چنانچه داماد مثلاً راضی باشد، یا هر کس که متکفل خرج عروسی است‏‎ ‎‏رضایت داشت، مانعی ندارد.‏

مساله 6 ـ ‏چنانچه بعد از عقد معلوم شد که مهر ذکر نشده یا عمداً معلوم‏‎ ‎‏نکردند، مانعی ندارد که زن و شوهر راضی شوند به یک مقدار معین و بعد از آن‏‎ ‎‏مثل آن می ماند که در عقد ذکر شده باشد.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 377
مساله 7 ـ ‏اگر شوهر زنش را قبل از دخول و نزدیکی طلاق داد، نصف‏‎ ‎‏مهری که معین شده است باید به او بپردازد.‏

مساله 8 ـ ‏چنانچه یکی از زن یا شوهر قبل از طلاق بمیرد، بر عهدۀ مرد‏‎ ‎‏است نصف مهری که معلوم گشته.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 378